W związku z ponownym ogłoszeniem Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole, w regulaminowym terminie do Urzędu Gminy w Odrzywole wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Agatę Wilczek.

Oferta  spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o Konkursie na w/w stanowisko.

Kolejnym etapem Konkursu jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Po przeprowadzeniu w/w rozmowy, Komisja przedłoży stanowisko Wójtowi Gminy celem podjęcia  ostatecznej decyzji będącej przedmiotem Konkursu.

Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Gapys