Wójt Gminy Odrzywół informuje o ogłoszeniu naboru na stanowisko:

- Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole ul. Warszawska 53

 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • planowany/proponowany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku – 15 września 23r.
 • powołanie na czas określony - 5 lat

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, kultura, dziedzictwo narodowe, animacja kultury, zarządzanie kulturą, ekonomia, zarządzanie),
 6. posiada przynajmniej 5 - letni staż pracy,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 8. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.).

2. Wymagania pożądane:

 1. znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o bibliotekach, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
 2. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością bibliotek,
 3. umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej,
 4. biegła obsługa komputera (WORD, POWER POINT),
 5. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność , rzetelność, wysoka kultura osobista,
 6. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 7. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

 1. kierowanie działalnością i zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Odrzywole oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
 2. realizacja celów i zadań statutowych,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
 4. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,
 5. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
 6. sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki,
 7. ponoszenie odpowiedzialności za całokształt pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole,
 8. zapewnienie oraz odpowiadanie za właściwą organizację pracy instytucji, kontakty z organem założycielskim oraz innymi instytucjami i organizacjami,
 9. ustalanie szczegółowych zadań biblioteki opracowując roczne plany pracy i czuwanie nad terminowością ich wykonania,
 10. opracowywanie sprawozdań zbiorczych (opisowe, statystyczne) biblioteki i odpowiada za ich prawidłowość i ekspedycję,
 11. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników instytucji w tym:
  1) określanie polityki kadrowej i płacowej biblioteki,
  2) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników,
  3) podejmowanie innych niezbędnych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników:
 12. odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, tj. bhp, ppoż, przed kradzieżą i zniszczeniem majątku biblioteki,
 13. opracowywanie budżetu biblioteki oraz odpowiedzialność za jego realizację
 14. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy,
 15. opracowywanie i publikowanie gminnej bibliografii, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny jednostki,
 16. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym oraz niepełnosprawnym;
 17. prowadzi księgę inwentarzową i księgę ubytków wg obowiązujących przepisów,
 18. tworzenie i udostępnianie komputerowej bazy danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficzny,
 19. inicjowanie działań innowacyjnych w zakresie propagowania czytelnictwa, pozyskiwania nowych czytelników zwłaszcza młodych,
 20. podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej,
 21. wykonywanie inne zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół;
 2. praca zlokalizowana w pomieszczeniu na I piętrze budynku, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i na piętrze budynku;
 3. bezpośredni kontakt z interesantami;
 4. ścisła współpraca z innymi pracownikami;
 5. stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;
 6. pracownik użytkuje w czasie pracy monitory ekranowe co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;
 7. czas pracy – 1 etat,
 8. zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 5 lat

Planowany termin rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku: 15.09.2023 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy (CV) z aktualną fotografią – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e – mailem oraz datą i własnoręcznym podpisem kandydata,
 2. kwestionariusz osobowy – opatrzony datą i własnoręcznym podpisem kandydata,
 3. list motywacyjny – opatrzony datą i własnoręcznym podpisem kandydata,
 4. dokumenty poświadczające wykształcenie: kserokopie dyplomów, świadectw – poświadczone ( na każdej stronie) za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata,
 6. oświadczenie o niekaralności, tj. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – kserokopie poświadczone ( na każdej stronie ) za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 8. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na pracownika (rekrutacja)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój nr 14 (w godzinach pracy Urzędu) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie do dnia 12.09.2023 r., do godz. 1000. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Dokumenty aplikacyjne, które nie spełniły wymagań formalnych będą odesłane lub odbierane osobiście przez kandydatów, a te, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole, w BIP Urzędu Gminy w Odrzywole, a także na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Załączniki:
pdf ZARZĄDZENIE NR 388.2023 WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole (konkurs powtórzony)
word Oświadczenie